O Nama

Potrebe savremenog tržišta postavile su proizvođačima stočne hrane visoke kriterijume kvaliteta i sofisticirane zahteve. Jedan od retkih proizvođača stočne hrane na domaćem tržištu koji može da odgovori tim zahtevima je AGRO-MIL iz Pojata.

Tokom predhodnih 14 godina “Agro-Mil” je od male porodične firme prerasla u modernu kompaniju sa poslovnom filozofijom za novo vreme, zasnovanom na postulatima VRHUNSKO I PRISTUPAČNO.

Konstantnim tehnološkim usvršavanjem omogućena je proizvodnja najkvalitetnijih vrsta stočne hrane za sve vrste i kategorije domaćih životinja. Svojom stručnim timom AGRO-MIL obezbeđuje kvalitetan servis svim korisnicima stočne hrane. Sa preko 80 sopstvenih maloprodajnih objekata i razgranatom distributivno-prodajnom mrežom omogućuje se konstantno snabdevanje tržišta.

Razvoj kompanije

1993. godine, u okviru porodičnog domaćinstva počelo se sa proizvodnjom stočne hrane, sa opremom koja je se u to vreme svrstavala u red najsavremenijih mešaona za proizvodnju stočne hrane. Prvi kupci bili su individualni poljoprivredni proizvođači I farmeri koji su u AGRO-MIL-u videli stabilnost i kontinuitet kvaliteta.

1996. AGRO-MIL otpočinje proizvodnju mineralno-vitaminskih predsmeša. Ova proizvodnja je bila novina na tržištu jer osim proizvođača stočne hrane u društvenoj svojini nije bilo drugih proizvođača. Stručnost I poslovna vizija su u narednom periodu doprinele da AGRO-MIL u ovom segmentu proizvodnje postane lider na domaćem tržištu.

Od samog početka proizvodnje stočne hrane I mineralno-vitamiskih dodataka osnovni kriterijumi AGRO-MIL-a su bili kvalitet, pristupačne cene i efikasna distribucija. U cilju realizacije ovih kriterijuma osnovna težnja je bila ka formiranju sopstvenih maloprodajnih objekata.

U periodu od 1996. do 2006. godine otvoreno je 80 maloprodajnih objekata. Paralelno sa tim formirana je I izuzetno stabilna distribucija sa preko 1000 stalnih korisnika.

AGRO-MIL je danas savremeno, porodično privatno preduzeće tržišne orijentacije I jasno definisanih strateških poslovnih ciljeva.

AGRO-MIL Danas

Ono što danas sačinjava ovo moderno preduzeće jeste fabrika stočne hrane, inkubatorska stanica, farme za proizvodnju priplodnih jaja kao I farme za tov pilića i proizvodnju živinskog mesa.


Fabrika stočne hrane

Kapaciteta 25 tona kompletne smeše na sat svrstava se u red najmodernijih i najkvalitetnijih na domaćim prostorima. Izgrađena je 2006. godine na sopstvenom placu u Pojatama, i sastoji se iz svih segmenata koji omogućavaju proizvodnju visokokvalitetne stočne hrane za sve vrste i kategorije domaćih životinja. Kompletan proces proizvodnje podleže automatskoj (softverskoj) kontroli tako da je mogućnost eventualnih propusta pod uticajem ljudskog faktora u potpunosti isključena.

Upotrebom higinajzera, ekstrudera i peletiranjem u potpunosti je isključeno prisustvo gljivica i plesni, a eventualno prisustvo mikotoksina svedeno je na optimalnu dozvoljenu meru.

U sastavu fabrike nalazi se I silosni prostor kapaciteta 7000 tona za smeštaj svih vrsta hraniva čime je omogućen nesmetan rad fabrike stočne hrane, a zbog sve većih potreba i povećanja proizvodnih kapaciteta silosni prostor je povećan za dodatnih 10000 tona. Brzo i kvalitetno punjenje silosa omogućava moderna kip platforma.

U okviru fabrike stočne hrane nalazi se i savremeni magacinski prostor od 1400 m2 koji je izgrađen po svim evropskim tehnološkim standardima.

Danas, AGRO-MIL raspolaže kompletnim asortimanom proizvoda namenjenih svim uzrastima I kategorijama domaćih životinja. Savremena tehnologija I bogat izbor domaćih I uvoznih najkvalitetnijih sirovina omogućava zadovoljavanje svih potreba životinja u cilju postizanja maksimalnih proizvodnih rezultata.

Potpune krmne smeše, dopunske krmne smeše, vitaminsko – mineralnI dodaci , predsmeše za svinje i preživare samo su deo široke palete proizvoda preduzeća AGRO-MIL.

Mogućnost proizvodnje i distribucije stočne hrane u rinfuznom obliku proširio je broj kupaca kojima je omogućena još jedan dodatna usluga.

Savremeni vozni park koji sačinjava preko 15 dostavnih vozila (kamiona, šlepera, rinfuzera) omogućava kontinuiranu distribuciju stočne hrane svim kupcima.


Inkubatorska stanica

Kapaciteta 120000 jednodnevnih pilića nedeljno izgrađena je 2002. godine na sopstvenom placu u Pojatama. Svrstava se u red najsavremenijih i najmodernijih inkubatorskih stanica ne samo na našim prostorima, nego i šire. Uz učešće domaćih i stranih eksperata izgrađena je funkcionalna koncepcija proizvodno-tehnološkog procesa u kome se kao rezultat dobija visokokvalitetno jednodnevno pile. Stručni tim sastavljen od veterinara i tehnologa konstantno prate proces proizvodnje i kontrolišu sve neophodne parametre za nesmetani rad.

Radi postizanja vrhunskih proizvodnih rezultata, instalirana najsavremenija oprema u Evropi, omogućuje kvalitetno odvijanje procesa inkubiranja i dobijanja pileta vrhunskog kvaliteta.

Distribucija jednodnevnih pilića odvija se sopstvenim specijalizovanim vozilima, dok kontrolu kvaliteta, zdravstvenu zaštitu i sve potrebne analize vrše ovlašćene institucije poput Veterinarsko-specijalističkog instituta u Kraljevu i Jagodini.


Tov pilića i proizvodnja živinskog mesa

Tov pilića i proizvodnja živinskog mesa odvija se na sopstvenim farmama i u objektima brojnih kooperanata. Farma u Velikom Popoviću sačinjena je od 12 objekata za tov pilića ukupnog kapaciteta 180000 pilića u turnusu.

Vrhunski kvalitet utovljenih pilića omogućen je pored sopstvene stočne hrane upotrebom i najsavremenije automatske opreme u objektima.

U sastavu farme, ali na izdvojenoj lokaciji nalazi I se reprocentar ukupnog kapaciteta 40000 matičnih koka. Nesmetani proces proizvodnje omogućen je angažovanjem 25 radnika

U vlasništvu AGRO-MIL-a je i farma svinja kapaciteta 4000 tovljenika na godišnjem nivou. ova farma je locirana u Velikom Popoviću.


Proizvodnja priplodnih jaja

Radi nesmetanog i kontinuiranog odvijanja procesa proizvodnje i ispunjenja svih proizvodnih kapaciteta inkubatorske stanice u sastavu AGRO-MIL-a kao značajno mesto zauzima i proizvodnja priplodnih jaja koja se odvija na farmi u Ćićevcu. Farma se sastoji iz 3 objekta ukupnog kapaciteta 20000 matičnih koka u eksploataciji, a kvalitetno instalirana oprema u objektima omogućava zadovoljavanje svih proizvodnih i tehnoloških zahteva i omogućava da koke u eksploataciji ostvare, sve tehnološkim standardima propisane, normative. U sastavu AGRO-MIL-a obavlja se i odgoj matičnih koka čime se omogućava postizanje maksimalnih proizvodnih i poslovnih rezultata.

Kontrola kvaliteta i razvoj

AGRO-MIL se kontinuirano bavi istraživanjem i razvojem, bazirajući razvoj proizvodnje na načelima upravljanja kvalitetom, a sve sa ciljem što poptpunijeg zadovoljenja zahteva svih naših partnera i potrošača.

Dobra proizvodna i higijenska praksa je osnova za praktikovanje samokontrole u obavljanju svih poslova, poštujući HACCP koncept.

Neprestano brinući o higijenskoj ispravnosti i sigurnosti naših proizvoda, poslujemo u skladu sa zakonskim propisima naše države i svih zemalja sa kojima poslujemo.

Zbog standardom propisanog kvaliteta stočne hrane, u toku same proizvodnje a pre isporuke na tržište, vrše se neophodne bakteriološke i hemijske analize u ustanovama I institutima u zemlji, određenim za takve vrste ispitivanja. Kvalitet plasmana omogućen je I konstantnim stručno-tehničkim konsaltingom stručnjaka.

Dosadašnji brz razvoj AGRO-MIL je ostvario prvenstveno vodeći računa o potrebama svojih potrošača.

Svesni činjenice da potrebe naših potrošača imaju visoke standarde, koje mogu zadovoljiti samo najbolji proizvođači, trudili smo se da neprestanim usavršavanjem proizvodnje i receptura proizvedemo proizvode koji će u potpunosti zadovoljiti naše potrošače, u skladu sa sloganom naše firme VRHUNSKO I PRISTUPAČNO.

povratak na vrh